Voorwaarden en Condities

Mobiel Design

Voorwaarden en Condities

Artikel 1
1.1 – Toepasselijkheid: Onderstaande voorwaarden zijn opgesteld ten behoeve van deelnemers aan het 1hits.nl partner programma van 1hits.nl en zijn derhalve van toepassing op iedere ingeschreven, en door 1hits.nl als zodanig geaccepteerde, 1hits.nl partner. Door aanmelding voor het 1hits partner programma geeft de aanvrager aan kennis te hebben genomen van deze voorwaarden te hebben aanvaard.

Artikel 2

2.1 – Deelname: Elke rechts persoon kan deelnemer worden van het 1hits partner programma van 1hits.nl door het online aanmeldingsformulier in te vullen.

2.2 – Beoordeling: Het is ter beoordeling van 1hits.nl of een aanvrager als deelnemer aan het 1hits partner programma wordt toegelaten. 1hits.nl is gerechtigd deelname te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Artikel 3

3.1 – Algemene toelatingseisen

•               Aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

•               De gegevens van de aanvrager zijn naar waarheid opgeven.

•               Deelnemende sites bevatten hoogwaardige content.

3.2 – Websites: Iedere website die deel neemt aan het 1hits.nl partner programma van 1hits.nl dient zich te onthouden van:

•               erotisch, gewelddadig of pornografisch karakter

•               misleiden van derden

•               schenden van auteurs-, merk-, portret- of andere rechten van derden

•               bevorderen, aanprijzen of ontplooien van illegale activiteiten

•               conflicterende of aanstootgevende content m.b.t. 1hits.nl

•               discriminerend of aanstootgevend karakter

3.3 – Email: Opname van links naar 1hits.nl in nieuwsbrieven is toegestaan mits deze nieuwsbrieven voldoen aan het op-in / opt-out principe. Spam in, welke vorm dan ook, is absoluut niet toegestaan.

Artikel 4

4.1 – 1hits partner programma: De 1hits partner ontvangt in overleg met 1hits.nl een afgesproken commissie van de productverkoop die tot stand komt via een link naar 1hits.nl vanaf de website of nieuwsbrief van de 1hits partner. Directe verkoop van 1hits.nl – producten op de website van de 1hits partner is niet toegestaan.

4.2 – Links: Plaatsing van links geschiedt naar goeddunken van de 1hits partner met in achtneming van artikel 3.

4.3 – Metingen: De verkopen worden gemeten aan de hand een trackingcode. Alle metingen van 1hits.nl zijn bindend. Uitbetaling geschiedt uitsluitend op basis van metingen van 1hits.nl. Storingen, technische fouten en onterecht gegenereerde verkopen voorbehouden.

Artikel 5

5.1 – Betalingen: Bijschrijving geschiedt binnen 5 werkdagen na ontvangst betaling en nadat er 25,00 euro of meer is gerealiseerd.

5.2 – Beoordeling: Elk commissie wordt goedgekeurd tenzij er sprake is van fraude. Dit ter beoordeling van 1hits.nl.

Artikel 6

6.1 – Beëindiging overeenkomst: 1hits.nl behoudt zich het recht voor te allen tijde een overeenkomst met een 1hits partner zonder voorafgaande opgave van redenen met onmiddellijke ingang te beëindigen. Ook de 1hits partner heeft het recht te allen tijde deelname aan het 1hits.nl partner programma met onmiddellijke ingang zonder opgave van redenen te beëindigen.

6.2 – Uitsluiting: Als blijkt dat de 1hits partner in strijd heeft gehandeld met een of meerdere artikelen uit deze voorwaarden verliest de 1hits partner alle rechten voortvloeiend uit de overeenkomst, alsmede aanspraak op eventueel nog openstaande tegoeden.

Artikel 7

7.1 – Wijzigen voorwaarden: 1hits.nl is ten allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

7.2 – Gevolgen: De 1hits partner wordt per mail over wijzigingen geïnformeerd. Indien de 1hits partner zich niet kan vinden in een wijziging, dient de 1hits partner deelname aan het 1hits partner programma onmiddellijk te beëindiging. Indien de deelname wordt voortgezet wordt 1hits partner geacht de gewijzigde 1hits partner voorwaarden te hebben aanvaard.

Artikel 8

8.1- Schade: Enig geleden schade voortvloeiend uit onrechtmatig gebruik van het 1hits.nl partner programma zal door 1hits.nl op de overtreder worden verhaald.

Artikel 9

9.1 – Aansprakelijkheid: 1hits.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of kosten die zouden zijn voortgevloeid als gevolg van een technische storing en/of door onderhoud tijdelijk niet toegankelijk zijn van haar websites.

Artikel 10

10.1 – Toepasselijk recht: Op alle overeenkomsten door en met 1hits.nl afgesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien noodzakelijk worden eventuele geschillen voorgelegd aan de Nederlandse rechter. Indien een bepaling uit deze 1hits partner voorwaarden in strijd mocht zijn met het Nederlands recht, dan zal deze, onverminderd de strekking van de desbetreffende bepaling, in overeenstemming met het Nederlandse recht worden gewijzigd.